PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:23:40 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:23:35 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
3Khách vãng lai16:23:30 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai16:23:25 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai16:13:06 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15320
6Khách vãng lai16:00:19 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15313
7Khách vãng lai15:35:02 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13279
8Khách vãng lai14:52:02 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15262
9Khách vãng lai14:31:06 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15378
10Khách vãng lai14:05:47 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9691
11Khách vãng lai12:45:32 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15318
12Khách vãng lai12:21:10 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
13Khách vãng lai12:15:19 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=364
14Khách vãng lai12:14:40 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15208
15Khách vãng lai12:12:21 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai11:36:41 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
17Khách vãng lai11:32:04 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13277
18Khách vãng lai11:04:40 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15256
19Khách vãng lai11:02:29 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13272
20Khách vãng lai10:28:30 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13273
21Khách vãng lai10:21:00 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13275
22Khách vãng lai09:42:54 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
23Khách vãng lai09:41:38 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14832
24Khách vãng lai09:39:56 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
25Khách vãng lai09:20:48 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15272
26Khách vãng lai09:19:30 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15044
27Khách vãng lai09:17:14 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13274
28Khách vãng lai08:48:35 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/default.aspx
29Khách vãng lai08:43:55 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15263
30Khách vãng lai08:38:41 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14841
31Khách vãng lai08:25:53 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai08:20:48 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13284
33Khách vãng lai08:03:02 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15531
34Khách vãng lai07:57:55 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15301
35Khách vãng lai07:27:26 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14880
36Khách vãng lai07:23:30 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13290
37Khách vãng lai07:21:15 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15258
38Khách vãng lai06:53:20 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15255
39Khách vãng lai06:41:42 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15263
40Khách vãng lai06:26:52 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14669
41Khách vãng lai06:26:02 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
42Khách vãng lai06:16:06 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
43Khách vãng lai06:06:09 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14943
44Khách vãng lai06:01:55 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15251
45Khách vãng lai05:49:33 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15265
46Khách vãng lai05:39:47 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15270
47Khách vãng lai05:26:10 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
48Khách vãng lai05:05:03 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15196
49Khách vãng lai05:02:27 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14730
50Khách vãng lai04:58:11 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9693
51Khách vãng lai04:31:20 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15260
52Khách vãng lai04:23:04 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15245
53Khách vãng lai03:40:10 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14930
54Khách vãng lai03:10:35 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15253
55Khách vãng lai03:09:33 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai03:02:42 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14694
57Khách vãng lai02:54:38 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
58Khách vãng lai02:25:28 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15277
59Khách vãng lai02:16:56 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai02:13:29 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14733
61Khách vãng lai02:12:00 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15246
62Khách vãng lai02:06:02 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15309
63Khách vãng lai01:22:14 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14924
64Khách vãng lai00:59:43 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6352
65Khách vãng lai00:55:10 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14619
66Khách vãng lai00:44:07 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
19 1 2019